Yeni Üyelik   Þifremi Unuttum

kargo

geciktirici krem


Sorularýnýz
ÜYELÝK
SÝTE KULLANIMI
GÝZLÝLÝK VE GÜVENLÝK POLÝTÝKASI
SÝPARÝÞ VE TESLÝMAT
GARANTÝ VE ÝADE ÞARTLARI
BÝZE ULAÞIN

ÜYELÝK
Vonjuliet.com.tr'dan alýþveriþ yapabilmek için üyelik gerekli mi ?

Vonjuliet.com.tr'dan yaptýðýnýz tüm alýþveriþler için üyelik koþulu aranmamaktadýr. Eðer isterseniz " Üyelik Hizmetleri " bölümünden " Yeni Üye " butonunu týklayýp formu eksiksiz doldurarak üye olabilirsiniz.

Alýþveriþinizi sitemize üye olarak yapmanýz durumunda kampanyalarýmýzdan haberdar olabilirsiniz. Ayrýca, " Hesabým " sayfasýna ait bölümleri kullanabilir, daha kolay ve daha hýzlý sipariþinizi verebilirsiniz.

Vermiþ olduðunuz bütün sipariþleri takip edebilir ve daha sora sipariþ vermek için " Aklýmdakiler" bölümünü kullanabilirsiniz.

Vonjuliet.com.tr ' a üye olmak ücretli mi ?
Sitemize üye olmak ücretsizdir.
Þifremi unuttum ne yapmalýyým ?
Þifrenizi unuttuysanýz, ana sayfada bulunan " Üyelik Hizmetleri " linkine girerek açýlan sayfada " Þifremi Hatýrlat " butonuna týklamanýz gerekmektedir. Karþýnýza gelen " Þifremi Hatýrlat " sayfasýnda " Email" bölümünü doldurarak gönder tuþuna bastýðýnýzda, þifreniz sistemimizde kayýtlý olan mail adresinize otomatik olarak gönderilecektir.

SÝTE KULLANIMI
Üyelik Bilgileri
Üye giriþinizi yaptýðýnýz zaman karþýnýza gelen " Üyeliðiniz" sayfasýnda bulunan " Üyeliðimi Güncelle" bölümünden isim, e-mail ve þifrenizi güncelleyebilirsiniz.
Aklýmdakiler
" Üyelik Hizmetleri " sayfasýnda bulunan, almayý istediðiniz favori ürünlerinizin bilgilerini saklayan size özel bir bölümdür. Ýstek listesindeki ürünler sitemizde satýlmaya devam edildiði sürece saklanacak siz almak istediðiniz zaman alýþveriþ sepetinize atýlmaya hazýr halde tutulacaktýr. "Aklýmdakiler" butonuna týkladýðýnýz zaman seçtiðiniz tüm ürünleri toplu olarak görebilirsiniz.
Sipariþ Listem
Sitemizden yaptýðýnýz alýþveriþleri " Üyelik Hizmetleri " sayfasýnda görebilirsiniz. Alýþveriþ sýrasýnda ilgilendiðiniz ürünün altýndaki " Sepete At " butonuna týkladýðýnýzda ürün alýþveriþ sipariþ listenize eklenecektir. " Üyelik Hizmetleri " butonuna týkladýðýnýz zaman yaptýðýnýz tüm alýþveriþleri bu bölümde görebilirsiniz.
Aradýðým ürüne en kýsa yoldan ulaþmak için ne yapmalýyým?
Sitemizden almak istediðiniz ürünü ana sayfamýzda yeralan "Ara" kutucuðuna aradýðýnýz kelimeleri yazarak ve "Ara" linkine týkladýðýnýz zaman açýlan sayfada iliþkili ürünlere ulaþabilirsiniz.
Vonjuliet.com.tr'da almak istediðim ürünlerin yanýndaki linkleri nasýl kullanabilirim ?
- Yorum Yaz : Ýlgilendiðiniz ürün veya diðer ürünlerimiz hakkýnda eleþtiri ve önerilerinizi belirtebileceðiniz bölümdür. Ürün resminin hemen yanýnda bulunan "Yorum Yaz" linkine týklayarak ürün hakkýnda öneri ve eleþtirilerinizi bu bölüme yazabilirsiniz. Ayný zamanda en iyiden en kötüye kadar puanlama yapabilirsiniz.

- Arkadþýma Gönder: Sitemizden alýp memnun kaldýðýnýz, önermek istediðiniz veya arkadaþýnýzýn almak istediði ürünü, ürün resminin yan tarafýnda bulunan "Arkadaþýma Gönder" linkini týklayarak, açýlan sayfayý doldurup en kýsa yoldan arkadaþýnýza mail yolu ile bilgi verebilirsiniz.

-Bu sayfada tenik bir hata var ! : Ürünün bulunduðu sayfada bir hatavarsa veya ürün açýklamasýnda bir eksiklik varsa bunu sistem yöneticilerimize hýzlý bir þekilde ulaþtýra bilirsiniz.

-Favori Listeme ve Aklýmdakilere Ekle : Sitemizde beðendiðiniz ürünlere daha sonra hýzlý birþekilde ulaþmak veya fiyat konusunda yapýlan deðiþikliklere hýzlý bir þekilde ulaþmak için bu bölümü kullana bilirisiniz.Bu hizmetimizden yalnýzca üyelerimizi yararlanmaktadýr.

-Sepete At : Sipariþ listenize ürünleri eklemek için kullana bilirsiniz.

GÝZLÝLÝK ve GÜVENLÝK POLÝTÝKASI
Vonjuliet.com.tr'dan alýþveriþ yapmak ne kadar güvenli?
Sitemizden alýþveriþ yapan kredi kartý sahiplerinin güvenliði ilk planda tutulmaktadýr. ToCows sertifikalý Vonjuliet.com.tr internet sitesinde alýþveriþ sýrasýnda kullanýlan kredi kartý ile ilgili bilgiler ToCows tarafýndan 128 bit þifreleme ile (SSL, Secure Sockets Layer) þifrelenip sorgulanmaktadýr. Kartla ilgili hiçbir bilgiye üçüncü þahýslarýn herhangi bir koþulda bu bilgileri ele geçirmesi mümkün deðildir.
Sipariþim neden banka onayý alýnamadýðýndan iptal edilmiþ?
Sipariþleriniz, banka ya da Vonjuliet.com.tr Kredi Kartý Güvenlik Birimi gerekli durumlarda, sipariþiniz ile ilgili onay alabilmek için kredi kartý sahibine, sistemlerinde kayýtlý bir telefon numarasýndan ulaþamaz ise, sipariþinizi kredi kartý sahibinin güvenliðini saðlamak amacý ile iptal edebilmektedir.
Sipariþ iptali ile ilgili bilgiler, sipariþ sahibinin üyeliðinde kayýtlý e-mail adresine gönderilir.
Sipariþinizin banka tarafýndna onay alabilmesi için
Bankanýzda ve sitemizde kayýtlý kiþisel bilgilerinizin güncellenmiþ olmasý gerekmektedir.
Sipariþim neden ödeme kontrol sürecinde bekliyor?
Müþterilerimizin kredi kartý güvenliðini saðlamak amacý ile, sadece kredi kartý sipariþleri için banka onayý gerekmektedir.Onay süreci aþaðýdaki þekilde iþlemektedir:
“ Kredi kartlarý güvenlik birimi müþterilerimize, gerekli durumlarda bankada kayýtlý kiþisel bilgilerinde bulunan sabit telefon numaralarýndan ulaþarak, sipariþleri ile ilgili onayý alýr ve bize iletir.
Banka tarafýndan sipariþ onayý sistemimize düþtüðünde, sipariþiniz hazýrlanarak kargoya teslim edilir.
2 Günü aþkýn sürede onay alamayan sipariþlerde banka, müþterimize kendi sistemlerinde kayýtlý sabit telefon numaralarýndan ulaþamamýþtýr ve müþterimizin bankadaki kiþisel bilgilerini güncellemesi gerekmektedir.” ”
Bu süreç içerisinde sipariþiniz için bankadan tarafýmýza halen onay verilmediðinden, sizden bankanýzý arayarak kiþisel bilgilerinizi güncellemenizi ve bankanýn kredi kartý güvenlik birimine, size en kýsa sürede ulaþabilecekleri sabit bir telefon numarasý vermenizi rica ederiz.

SÝPARÝÞ VE TESLÝMAT
Vonjuliet.com.tr'dan nasýl sipariþ verebilirim?
Sitemize üye olarak ve üye olmadan her 2 þekilde de sipariþ verebilirsiniz.

- Üye olarak sipariþ vermek istediðiniz zaman
  • Almak istediðiniz ürünü veya ürünleri "Sepete At" butonuna týklayarak sipariþiniz listenize ekleyiniz ve "Kasaya Git" butonuna týklayýnýz.
  • Eðer bir üyeliðiniz mevcut ise email adresinizi ve þifrenizi girerek devam edebilirsiniz.Karþýnýza Kiþisel bilgileriniz ve teslimat adresiniz gelecektir, bunlarý eksiksiz doldurup ödeme seçeneðinden size uygun olaný seçerek devam butonuna basýnýz
  • Sipariþinizin kargo bilgilerinin seçim ekraný ve ödeme seçenekleri çýkacaktýr.Seçimlerinizi yaptýktan sonra devam butonuna basýnýz.
  • Sipariþ detaylarý bölümünde sipariþiniz ile ilgili bütün detaylarý göre bilirsiniz.Sipariþinizde herhangi bir hata yoksa ve eksiksiz ise sipariþi onayladýðýnýzda size sipariþlerinizi takip etmeniz için sipariþ numarasý verilecektir ve sipariþ iþleminiz tamamlanmýþ olacaktýr.
- Üye olmadan sipariþ vermek istemeniz durumunda ise
  • Almak istediðiniz ürünü veya ürünleri "Sepete At" butonuna týklayarak sipariþiniz listenize ekleyiniz ve "Kasaya Git" butonuna týklayýnýz.
  • Hemen almak istiyorum bölümünde "Tamam" butaonuna basýnýz.Karþýnýza Kiþisel bilgileriniz ve teslimat adresiniz gelecektir, bunlarý eksiksiz doldurup ödeme seçeneðinden size uygun olaný seçerek devam butonuna basýnýz
  • Sipariþinizin kargo bilgilerinin seçim ekraný ve ödeme seçenekleri çýkacaktýr.Seçimlerinizi yaptýktan sonra devam butonuna basýnýz.
  • Sipariþ detaylarý bölümünde sipariþiniz ile ilgili bütün detaylarý göre bilirsiniz.Sipariþinizde herehn gibir hata yoksa ve eksiksiz ise sipariþi onayladýðýnýzda size sipariþlerinizi takip etmeniz için sipariþ numarasý verilecektir ve sipariþ iþleminiz tamamlanmýþ olacaktýr.
Türkiye dýþýndan sipariþ verebiliyor muyum?
Sitemizden Türkiye' dýþýna sipariþ verebilir.Sipariþ vere bildiðiniz ülkeler sipariþiniz sýrasýnda ülke seçiminde yer alan ülkeler ile sýnýrlýdýr.Yalnýzca bu ülkelere sipariþ teslimatý yapmaktayýz.
Ýndirim Kodu ne demektir ?
Vonjuliet.com.tr üyelerine belirli kampanya dönemlerinde, alýþveriþlerinde kullanýldýðýnda indirim saðlayan özel bir koddur.Bu kod "Alýþveriþ Listem" sayfasýnda "Ýndirim Kodu" bölümüne girildiði takdirde koda özel ürün ya da sipariþlerde indirim saðlayacaktýr.
Promosyon Kodunu nasýl kullanabilirim ?

Ýndirim kodlarý tek baþýna ya da birlikte kullanýlabilir. Ýndirim kodunu girmek için önce "Alýþveriþ Listem" e ilgili ürünler atýlýr.Sipariþ aþamasýna gelindiðinde sipariþ listem sayfasýndaki "ÝndirimKodu" bölümüne tek tek kullanýlmak istenen kodlar girilip, her giriþten sonra altýnda bulunan "Listeyi Güncelle " butonuna týklanarak promosyon kodlarýnýn hafýzaya alýnmasý saðlanýr.

Sipariþinizi tamamlamadan önce kullanmak istemediðiniz veya kullanmaktan vazgeçtiðiniz promosyon kodlarýný sil tuþuna basarak hafýzadan iptal edebilirsiniz.

Hangi kargo þirketi ile çalýþýyorsunuz ?

Vonjuliet.com.tr'dan vermiþ olduðunuz sipariþler Sürat Kargo ile belirtmiþ olduðunuz adrese teslim edilmektedir.

Sürat Kargo'nun ilgili þube / acente bilgilerine  (    http://www.suratkargo.com/TR/Subelerimiz/    )   linkinden ulaþabilirsiniz.

Ödeme seçenekleriniz nelerdir?

Sitemizden almak istediðiniz ürünleri Þimdilik Banka havalesi ile yapabilirsiniz. Teslimat süresinin baþlangýcý sipariþi verdiðiniz zaman deðil sipariþ tutarýnýn hesaplarýmýza yansýdýðý andýr.

Teslimat sýrasýnda ödeme yapabilir miyiz ?
Fiyatlarýnýza KDV dahil mi ?
Online alýþveriþ sitemizde gördüðünüz tüm ürün fiyatlarýna o ürün için geçerli olan resmi oranda KDV dahildir. Ancak, ürünlere ait KDV hariç fiyatlarý ve KDV dahil fiyatlarýný da ayrýca görebilirsiniz.
Kredi kartý ile yaptýðým alýþveriþimde sipariþim onaylanmadý, bu neden olabilir?

Sipariþiniz sýrasýnda kredi kartýnýzýn onaylanmamasýnýn birçok sebebi olabilir. Bu nedenlerden bazýlarý

- Kredi kartý numaranýzý hatalý girmeniz,
- Kredi kartýnýzýn son kullanma tarihinin geçmiþ olmasý,
- Kredi kartý limitinizin alýþveriþ için yetersiz olmasý,
- Kullandýðýnýz ek kartýn ana kart sahibi tarafýndan iptal edilmiþ olmasý,
- Kartý düzenleyen banka ile geçici baðlantý sorunlarý yaþanmasý,
- Kayýp ihbarý yaptýðýnýz bir kartý yeniden kullanmaya çalýþmanýz,
- Kullanmaya çalýþtýðýnýz kartýn bir kredi kartý deðil, ATM kartý olmasý olabilir.

Kredi kartý onay sorunlarýnýzda yardým almak için kartý aldýðýnýz bankanýzýn müþteri hizmetleri ile irtibata geçmeniz gerekmektedir.

Kredi kartý ile yapmýþ olduðunuz alýþveriþlerde, bazý durumlarda güvenliðiniz için kartýnýzýn ve kimliðinizin fotokopisinin tarafýmýza gönderilmesini isteyebiliriz.

Sipariþim elime ne zaman ulaþýr?

Sitemizden vermiþ olduðunuz sipariþler banka onayýný takiben ortalama 3 iþ günü içinde kargoya verilecektir. Gerçekleþtirmiþ olduðunuz alýþveriþler teslimat adresinin Ýstanbul'a olan uzaklýðýna göre 1-3 gün içinde kargo þirketi tarafýndan teslim edilir. Cuma günü saat 13:00'den sonra verdiðiniz tüm sipariþler sonraki Pazartesi günü iþleme alýnacaktýr. Pazar günleri ve resmi tatil günlerinde kargo teslimatý yapýlmamaktadýr. Resmi tatil günlerinde vermiþ olduðunuz sipariþiniz, ilk iþ günü iþleme alýnarak banka onayýný takip eden 3 iþ günü içinde kargoya verilecektir.

Verdiðiniz sipariþlerde tedarikçi firmalarýn stoklarýnda nadiren de olsa bulunmayan ürünler yüzünden gecikmeler ve teminlerde sorunlar yaþanabilir. Bu gibi durumlarda irtibat telefonlarýnýzdan veya e-postanýzdan size ulaþýlarak ürünün elinize geç ulaþacaðý veya temin edilemeyeceði konusunda bilgi verilecektir. Temin edilemeyen ürünler söz konusu olduðunda sipariþiniz iptal edilecektir.

Satýn aldýðým ürün hasarlý veya yanlýþ çýkarsa ne yapmalýyým?

Teslim aldýðýnýz paketi kargo görevlisinin yanýnda açýp, sipariþinizi kontrol ediniz. Ürün hasarlý çýktýðýnda kargo görevlisine hasarlý ürün tutanaðý hazýrlatmanýz gerekmektedir. Ayrýca, herhangi bir yanlýþlýk veya eksiklik gördüðünüz takdirde derhal bizimle irtibata geçiniz.

Ürün hatalý geldi, ne yapmam gerekiyor ?

Eðer istediðiniz ürün ile irsaliyede yazýlý ürün ayný teslim edilen ürün farklý ise irsaliye ve fatura ile birlikte paketin içine iade nedeninizi belirten bir yazý ile ödemeli olarak tarafýmýza gönderilmesi gerekmektedir.

Bu gibi durumlarda müþteri hizmetlerimizi arayarak konu hakkýnda bilgi alabilirsiniz.

Ürünü beðenmedim ne yapmam gerekiyor ?

Bu durumda aþaðýda belirtilen hususlara uygun olarak kargo bedeli müþteriye ait olmak üzere ürünü iade edebilirsiniz.

- Ürünü teslim aldýktan sonraki 7 gün içinde iade edilmesi,
- Ürünün orijinal kutusunun yýrtýlmamýþ, zarar verilmemiþ olmasý,
- Ürünün kullanýlmamýþ olmasý,
- Ürün teslim alýndýktan sonra bize iade edileceði güne kadar herhangi bir þekilde zarar görmemiþ olmasý.

Sipariþlerim eksik geldi, ne zaman gelir, neden eksik geldi ?
Bu durumda +90 0216 435 55 15 - Fax  : +90 0216 435 55 16  ve +90 532 471 73 98 no'lu telefonlardan müþteri hizmetlerini arayarak gelmeyen ürününüz hakkýnda bilgi alabilirsiniz.Yapýlan inceleme sonucunda tarafýnýza bilgi verilecek ve eksik geldiði tespit edilen ürün tarafýnýza gönderilecektir.

GARANTÝ VE ÝADE ÞARTLARI
Gelen ürünü iade etmek istersem ne yapmalýyým?

Verdiðiniz sipariþle ilgili bir sorununuz olduðunda ürünü müþteri hizmetlerimizden onay aldýktan sonra geri iade edebilirsiniz.

Ýade etmek istediðiniz ürünü sipariþinizin size ulaþtýðý tarihten itibaren tüketici kanununa göre 7 gün içerisinde tahrip etmeden, yýpratmadan, ürüne ve orijinal kutusuna zarar gelmeyecek þekilde, eksiksiz olarak irsaliye ve faturasý ile birlikte iade nedeninizi belirten bir yazý ile adresimize gönderebilirsiniz.

Ürünün elimize ulaþmasýndan itibaren ürün bedeli kredi kartýnýza veya havale yapýlmasýný istediðiniz hesap numarasýna iade edilecektir. Ürün bedelinin kartýnýza yansýmasý ile ilgili bir problem yaþarsanýz ilgili bankanýzýn müþteri hizmetleri ile irtibata geçmenizi rica ederiz.

Sitenizden vermiþ olduðum sipariþi iptal ettirmek istiyorum. Ne yapmalýyým ?
Öncelikle sipariþinizi iptal ettirmek istediðinizi bize yazýlý olarak bildirmeniz gerekmektedir. Yazýlý gelen talep üzerine sipariþ iptal edilerek ürün bedeli hesabýnýza yansýtýlacaktýr.
Kredi kartý ile yapmýþ olduðum sipariþi iptal edersem ürün bedeli ne zaman hesabýma geçer ?

Sipariþiniz iptal edildikten sonra para iadesi iþlemi ilgili birimimiz tarafýndan yapýlacak olup, hesabýnýza en kýsa zamanda yansýyacaktýr.

Ancak, bankalarýn hesaplara aktarým tarihleri farklý olduðundan hesabýnýza ne zaman yansýyacaðý konusunda ilgili bankanýzýn müþteri hizmetlerini arayarak bilgi alabilirsiniz.

Havale ile verdiðim sipariþi iptal edersem ürün bedeli hesabýma ne zaman geçer ?
Sipariþiniz iptal edildikten sonra bize bildireceðiniz hesap numarasýna ürün bedeli ilgili birimimiz tarafýndan hemen yansýtýlacaktýr.
Genel iade þartlarýna göre farklý özellikler içeren ürün tiplerinin iade koþullarý nelerdir ?
Ürünün arýzalý olmasý dýþýnda hijyen ve saðlýk sorunlarý nedeni ile ambalajý açýlmýþ ürünlerin hiçbir þekilde iadesi kabul edilmemektedir.


 
Adet 0
Toplam 0.00 YTL
 
       
   


 
   


 
   SATIÞ MAÐAZAMIZ   Sýrapýnar Mah. Demet Yolu , Cömert sokak, Club von Juliet No: 16 (Sýrapýnar Country Club At Çiftliði arkasý) Ömerli / Çekmeköy / Ýstanbul  
 
 SÝPARÝÞ HATTI     +90 0216 435 55 15  EMAIL    info@vonjuliet.com.tr    
 
 GSM SÝPARÝÞ HATTI       +90 532 471 73 98